Onafhankelijke cliëntenraad

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de Participatiewet en de Bijzondere Bijstand door het Werkplein. De adviezen worden gegeven aan het Algemeen Bestuur van het Werkplein. De raad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 13 leden. De leden zijn vertegenwoordigers van lokale Adviesraden Sociaal Domein en mensen die zelf werk- en/of inkomensondersteuning van het Werkplein ontvangen.

Organisatie van de cliëntenraad

Het Werkplein is een regionaal uitvoeringsorgaan en de leden van de cliëntenraad komen dan ook uit de 6 deelnemende gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert). Alle leden worden officieel benoemd door het Werkplein. De raad kiest uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Een medewerker van het Werkplein ondersteunt de raad bij haar werkzaamheden. Ook laat de cliëntenraad zich adviseren door (externe) deskundigen. Om haar taken goed te kunnen uitvoeren zorgt de raad ervoor steeds op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.

Advies en signalering

Naast de adviserende taak heeft de cliëntenraad een signaalfunctie. De leden horen van hun achterban hoe het Werkplein in de praktijk uitvoering geeft aan het door de deelnemende gemeenten vastgestelde beleid. Als blijkt dat zaken niet goed verlopen en er over een dergelijke zaak steeds dezelfde signalen binnenkomen, gaat de raad daarover in gesprek met het Werkplein. Dat kan op verschillende niveaus in de organisatie zijn.

Verder beantwoordt de cliëntenraad vragen van inwoners maar behartigt echter niet de belangen van individuele personen. Voor klachten over het Werkplein kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling van het Werkplein.

Bijeenkomsten

De cliëntenraad komt maandelijks bijeen. Regelmatig worden bepaalde onderwerpen extra belicht of worden medewerkers van het Werkplein uitgenodigd om vragen te beantwoorden. Twee keer per jaar sluit de directeur van het Werkplein aan bij een vergadering van de raad.

Een bijeenkomst van de cliëntenraad bijwonen?

Dit kan alleen op afspraak omdat de raad soms vertrouwelijke onderwerpen behandeld.
Wilt u daar meer over weten? Stuur dan een e-mail naar clientenraad.werkplein.hvwb@gmail.com. De secretaris van de raad neemt dan contact met u op. Ook als u een vraag heeft voor de cliëntenraad  of over de inhoud van deze pagina, kunt u gebruik maken van dit e-mailadres.

Deelnemen?

Wilt u meepraten over de dienstverlening van het Werkplein? En ontvangt u werk- en/of inkomensondersteuning van het Werkplein Hart van West-Brabant? Stuur een een e-mail naar clientenraad.werkplein.hvwb@gmail.com, want de cliëntenraad is regelmatig op zoek naar nieuwe leden!