Privacy

Bij het Werkplein Hart van West-Brabant respecteren we uw privacy en zorgen we ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van ons.
 

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens om uw privacy te beschermen

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in het Werkplein. Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen u als burger en de overheid. We hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle onderwerpen waar het Werkplein actief is.

We gaan zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk om met het verzamelen, bewaren en beheren van uw persoonsgegevens. Dat zijn we ook wettelijk verplicht. Het beschermen van de privacy is uitdagend en wordt steeds moeilijker door technologische ontwikkelingen, de decentralisaties, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom staat dit onderwerp hoog op de agenda bij onze klantmanagers, onze directie en ons bestuur.

We houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent bijvoorbeeld dat we nooit zomaar gegevens aan anderen geven, behalve als dat nodig is om de door u gevraagde dienst uit te voeren. Of wanneer het volgens de wet verplicht is. We gebruiken de gegevens die u verstrekt alleen maar voor onze dienstverlening aan u. Op deze pagina laten wij zien op welke manier wij dagelijks omgaan met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Nederland had tot 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet regelde het juridisch kader voor de omgang met persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is in de gehele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG bouwt verder op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van uw privacyrechten, met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

Reikwijdte en verantwoordelijkheid

Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door het Werkplein Hart van West-Brabant. Het Werkplein is verantwoordelijk voor de verwerkingen die we uitvoeren.

Verwerkingen

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens. In de AVG valt onder een verwerking.

 • verzamelen, vastleggen en ordenen;
 • bewaren, bijwerken en wijzigen;
 • opvragen, raadplegen en gebruiken;
 • verstrekken via doorzending;
 • verspreiding of een andere vorm van ter beschikkingstelling;
 • samenbrengen, met elkaar in verband brengen;
 • afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de dienstverlening aan u. We verzamelen alleen persoonsgegevens als daarvoor een doel is vastgesteld. Dat doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doelen. Voor de uitvoering van sommige wetten, zoals bijvoorbeeld de Participatiewet, zijn de doelen voor het verwerken van uw gegevens in de wet vastgelegd, net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden. We verwerken uw gegevens alleen:

 • om een verplichting na te komen die in de wet staat;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de betrokkene onderdeel was;
 • om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;
 • voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak;
 • wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking.

Manier van verwerking

Het Werkplein zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. De gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligen wij alle persoonsgegevens. Ook autoriseren we medewerkers om bepaalde persoonsgegevens in te zien. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen is toegestaan in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij u zelf. We verwerken uw gegevens alleen wanneer dit in verhouding staat tot het doel en het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.

Doorgifte

Het Werkplein geeft geen persoonsgegevens door met een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.

Transparantie en communicatie

Via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunt u een verzoek om informatie indienen bij het Werkplein. Bij zo’n verzoek bekijken wij altijd of het antwoord geen inbreuk maakt op uw persoonlijke levenssfeer. In principe worden geen persoonsgegevens verstrekt. Persoonsgegevens worden geanonimiseerd.

Hergebruik van overheidsinformatie

Bij een verzoek van een andere overheid om informatie te hergebruiken bekijken wij altijd of het antwoord geen inbreuk maakt op uw persoonlijke levenssfeer. In principe worden geen persoonsgegevens verstrekt.

Informatieplicht

Het Werkplein informeert u over het verwerken van persoonsgegevens door het publiceren van dit privacyreglement en het register van verwerkingen.

pdf Register van verwerkingen (PDF, 280.74 KB)

Wanneer u gegevens aan ons verstrekt, wordt u op de hoogte gesteld van de manier waarop wij met de persoonsgegevens omgaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld via een aanvraagformulier. Hierop wordt vermeld dat wij persoonsgegevens verwerken volgens de AVG.

U wordt niet nogmaals geïnformeerd als u al weet dat wij persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken, en weet waarom en voor welk doel wij dit doen. Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten u om, wordt u geïnformeerd op het moment dat deze gegevens voor de eerste keer worden verwerkt.

Verwijdering

Het Werkplein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de wettelijke taken. Dit is vastgelegd in de Archiefwet. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel, worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Indienen van een verzoek

Op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Om gebruik te maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de het contactformulier op de website ingediend worden. Binnen vier weken beoordeelt het Werkplein of het verzoek gerechtvaardigd is en laten we u weten wat er met het verzoek gaat gebeuren.

Als het verzoek niet wordt opgevolgd, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij het Werkplein. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van het verzoek kan het Werkplein aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van uw identiteit. U heeft de onderstaande rechten voor het indienen van een verzoek:

 • Recht op informatie: u heeft het recht om aan het Werkplein te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: u heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, dan kan u een verzoek indienen bij het Werkplein om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: u heeft het recht om aan ons te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Het Werkplein zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Recht van dataportabiliteit: het recht om de informatie over te dragen naar een andere organisatie. Kan van belang zijn bij verhuizing van klanten.

Geautomatiseerde verwerkingen

Het Werkplein maakt geen gebruik van profilering om op basis van gedrag of persoonskenmerken besluiten te nemen of persoonsgegevens automatisch te verwerken.

Websitegebruik

Net zoals op de meeste websites, verzamelt het Werkplein gegevens over het gebruik van de website. De gegevens die verzameld worden zijn geen persoonsgegevens. Het gaat hier om zaken zoals uw browser, taalvoorkeur, refererende site, (de volgorde van) bezochte pagina’s, zoekopdrachten en het tijdstip van uw websitebezoek. Met deze niet-persoonsgebonden informatie willen we beter begrijpen hoe mensen onze website gebruiken om onze website te verbeteren.

Als onderdeel van deze statistieken, verzamelen we ook IP-adressen van bezoekers. We gebruiken deze informatie niet om bezoekers te identificeren en delen deze informatie niet met derden. Het Werkplein respecteert de "Do Not Track" (DNT) functie van uw browser. Als u de "Do Not Track" functionaliteit via de instellingen van uw browser heeft ingeschakeld, dan worden er helemaal geen gebruiksgegevens van uw bezoek aan de website van het Werkplein Hart van West-Brabant opgeslagen.

Veilig mailen

Als wij u mailen met persoonlijke informatie, dan ontvangt u een e-mail met een link naar een veilige website. Op de veilige website kunt u inloggen om het bericht te bekijken en om te reageren. Het Werkplein gebruikt ZIVVER om veilig met u te e-mailen. ZIVVER is een Nederlands bedrijf dat ervoor zorgt dat berichten niet onderschept kunnen worden.

Inzet van camera’s

In de publieke ruimten van het Werkplein wordt geen gebruik gemaakt van cameratoezicht.

Register van verwerkingen

Het Werkplein is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan het Werkplein de verwerkingsverantwoordelijke is. Elk register bevat een beschrijving van wat er tijdens de verwerking plaatsvindt, en welke gegevens waarvoor worden gebruikt, namelijk:

 • de naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;
 • de doelen van de verwerking;
 • een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;
 • een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;
 • een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie;
 • de termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;
 • een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Het Werkplein voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking, een grootschalige verwerking, of wanneer er een grootschalige monitoring van openbare ruimten plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Het Werkplein heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Deze medewerker is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de functionaris zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren en optreden als contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens functionaris voor de gegevensbescherming:
meneer D. Wiersma, te bereiken via 076 750 3500 of via het contactformulier.

Datalekken

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt het Werkplein dit binnen 72 uur (nadat kennis is genomen van het datalek) aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt het Werkplein dit aan de betrokkenen. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Klacht indienen

Als het Werkplein een wettelijke verplichting niet nakomt, kunt u een klacht indienen. Deze zal via de klachtenregeling van het Werkplein worden behandeld. In gevallen waar het reglement niets over zegt, beslist het Dagelijks Bestuur.

Privacyregelement: geldigheid en wijzigingen

De ingangsdatum voor de geldigheid van dit regelement is 24 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Het Werkplein behoud te allen tijde het recht om het privacyregelement te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij al verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018 (versie 2).