Privacy

Bij het Werkplein Hart van West-Brabant respecteren wij uw privacy. We gaan zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk om met het verzamelen, bewaren en beheren van uw persoonsgegevens. U kunt voor privacyzaken contact met ons opnemen en een klacht indienen. 

U leest meer hierover in onze privacyverklaring.

Verwerken is alles wat we met persoonsgegevens doen, zoals:

 • Vastleggen
 • Bewaren
 • Verzamelen
 • Bij elkaar voegen
 • Verstrekken aan een ander
 • Vernietigen

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat dit alleen is toegestaan in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk bij uzelf verzameld. In sommige gevallen vragen we deze gegevens op bij derden. We verwerken uw gegevens alleen wanneer dit in verhouding staat tot het doel en het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.

 • Het Werkplein zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn als ze verwerkt worden.
 • De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers van het Werkplein met een geheimhoudingsplicht.
 • We beveiligen alle persoonsgegevens. 
 • We autoriseren medewerkers om bepaalde persoonsgegevens in te zien. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.
 • Identificatiegegevens: naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, BSN, kopie identiteitsbewijs en/of verblijfsvergunning, nationaliteit, emailadres, burgerlijke staat, ingangsdatum huwelijk/geregistreerd partnerschap, duur van huwelijk, naam contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon, emailadres contactpersoon.
   
 • Vermogensgegevens: bankafschriften, waardepapieren, kentekenbewijs (RDW gegevens), hypotheekgegevens, eigendomsakte woning, gegevens kadaster, schulden, gegevens notaris, levensverzekering, verzekeringen, WOZ waarde woning, bewindvoerder.
   
 • Woonsituatie: huurcontract, onderhuurcontract, kostgangersovereenkomst, woonlasten.
   
 • Arbeidsgegevens: indicatie doelgroepregister, rijbewijs, gezondheidsklachten / medische gegevens, verslaving, strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, verklaring omtrent goed gedrag, CV, indicatie beschut werk, arbeidscontract, arbeid medisch rapport, loonwaardemeting, ziek- en betermeldingen.
   
 • Opleidingsgegevens: diploma’s.
   
 • Medebewoners: naam, adres, postcode, woonplaats, BSN, huurovereenkomst, kostgangersovereenkomst.
   
 • Bedrijfsgegevens: vergunningen, inschrijving Kamer van Koophandel, winst/verlies/balansrekening onderneming, jaarcijfers.
   
 • Overig: IP adres, belastinggegevens, rechtelijke uitspraken, vaderschapsakte, gegevens detentie, bewijs zorgverzekering.
 • Wij verzamelen persoonsgegevens om/voor:
 • De afstand tot de arbeidsmarkt te bepalen.
 • De uitvoering van re-integratietrajecten.
 • Het inzetten van instrumenten/producten in het kader van re-integratietrajecten.
 • Het recht te beoordelen in het kader van beschut werk, structurele loonkostensubsidie en banenafspraak.
 • Het bij elkaar brengen van werkgever en werknemer. 
 • Het recht op uitkering bepalen en op een juiste manier uitbetalen daarvan.
 • Het recht op een voorschot bepalen en op een juiste manier uitbetalen daarvan.
 • Het recht op bijzondere bijstand en minimabeleid beoordelen en het juist uitbetalen van de vergoeding.
 • Het rechtmatig verstrekken van de uitkering.
 • De uitkering tijdig en rechtmatig te beëindigen / in te trekken.
 • De uitkering terug te vorderen.
 • Het uitvoeren van fraudeonderzoeken (recht op uitkering te beoordelen).
 • Het beoordelen van een boete, de hoogte en de betaling daarvan.
 • Onderhoudsplicht (het eisen van alimentatie).
 • Debiteurenbeheer: het aflossen van schulden, terugvorderingen, boetes. Het leggen van beslag, het treffen van een betalingsregeling, het inhouden op de uitkering, het uitstel verlenen van betaling, WSNP.  
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken. 
 • De afhandeling van ingebrekestellingen / verzoeken in het kader van de Wet Dwangsom.
 • De afhandeling van klachten.
 • Het beheren van contracten.
 • Het behandelen van Wob verzoeken. 

Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk bij uzelf verzameld. Soms vragen we deze gegevens op bij anderen. We verwerken uw gegevens alleen wanneer dat in verhouding staat tot het doel en het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. 

Wij ontvangen uw persoongesgevens van:

 • Uzelf 
 • Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP)
 • Suwinet
 • Instanties benoemd in artikel 63 en 64 van de Participatiewet
 • Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK)
 • Area (medische adviezen)
 • CZ Zorgverzekeringen (collectieve zorgverzekering)
 • Werkgever
 • WSNP register (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)
 • Marktplaats
 • Kamer van Koophandel
 • Kadaster
 • Anonieme meldingen
 • Getuigen
 • Belastingdienst
 • Woningbouwvereniging
 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)
 • Advocaat / mediator
 • Deurwaarder
 • Notarissen
 • Hypotheekverstrekker
 • Inlichtingenbureau
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • WVS-leerwerkbedrijf
 • Contractanten

Wij delen uw persoonsgegevens niet met organisaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. 

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of verlies, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze staan omschreven in ons informatiebeveiligingsbeleid en voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). De door ons genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast. 

Net zoals op de meeste websites, verzamelt het Werkplein gegevens over het gebruik van de website. De gegevens die hierbij verzameld worden zijn geen persoonsgegevens. Het gaat hier om zaken zoals uw browser, taalvoorkeur, refererende site, (de volgorde van) bezochte pagina’s, zoekopdrachten en het tijdstip van uw websitebezoek. Als onderdeel van deze statistieken, verzamelen we ook IP-adressen van bezoekers. De laatste twee delen van het IP-adres worden geanonimiseerd.

Met deze niet-persoonsgebonden informatie willen wij beter begrijpen hoe u onze website gebruikt en kunnen wij onze website verbeteren.We gebruiken deze informatie niet om u te identificeren en we delen deze informatie niet met derden. 

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd. Die informatie wordt door uw browser bewaard. Meer informatie leest u op onze webpagina Cookies.

In de publieke ruimten van het Werkplein wordt geen gebruik gemaakt van cameratoezicht.

In het Register van verwerkingen ziet u per verwerkingsactiviteit:

 • welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen;
 • wat de verwerkingsdoelen zijn;
 • met wie we gegevens kunnen delen;
 • van wie we gegevens kunnen ontvangen.
pdf Register van verwerkingen (PDF, 280.74 KB)