Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De TONK-regeling is er voor inwoners die als gevolg van de coronamaatregelen minder inkomen hebben en voor wie het daarom moeilijk is om de woonkosten te betalen. Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Om hen tijdelijk tegemoet te komen in de noodzakelijke kosten is er de TONK-regeling. De TONK-regeling is verlengd tot 1 oktober 2021 op basis van dezelfde voorwaarden. Alleen de periode en de daarbij behorende vergoeding is aangepast.
 • U kunt de TONK aanvragen tot 1 oktober 2021. De TONK-tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021. U kunt ook een latere datum kiezen, zolang de periode zich bevindt tussen 1 januari 2021 en 30 september 2021. 
 • U kiest zelf voor hoeveel maanden u de TONK-uitkering aanvraagt. Dit is een periode van maximaal 9 maanden tussen 1 januari 2021 en 30 september 2021.
 • U hoeft de TONK meestal niet terug te betalen. Bij uitzondering kan de TONK als lening worden verstrekt.

Algemene voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, of heeft een geldig verblijfsdocument.
 • U woont in de gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert.
 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U en eventueel uw partner zijn niet gedetineerd.
 • U en eventueel uw partner verblijven niet langer dan 4 weken in het buitenland.
 • Er is bij u en/of uw partner sprake van een sterke terugval in inkomen. Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
 • Als u recht heeft op een andere financiële regeling of uitkering (bijv. toeslag UWV of belastingvoordeel), dan moet u deze eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.
 • Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) telt niet mee voor het recht op de TONK.

Specifieke voorwaarden

 • U woont in een woning waarvan u: de hoofdhuurder bent en uw maandelijkse huur- en servicekosten hoger zijn dan de maximale huurgrens voor de huurtoeslag per 1 januari 2021: € 752,33 per maand. Of;
 • U woont in een koopwoning en de som van uw maandelijkse hypotheeklasten en eventuele maandelijkse VVE-bijdrage bij een appartementencomplex zijn hoger dan € 750,00 na de teruggave van de hypotheekrenteaftrek via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. 

Voorwaarden voor AOW-gerechtigden

U kunt ook voor deze regeling in aanmerking komen als u ouder bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Let op: u moet wel een verlies aan inkomen hebben als gevolg van de coronamaatregelen.

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding die u per maand kunt krijgen is begrensd tot € 750,00. 

De volgende kosten komen voor vergoeding in aanmerking:

 • De huur van een door u bewoonde huurwoning voor zover de huur van die woning hoger is dan € 752,33 en u voor die woning geen huurtoeslag ontvangt. De vergoeding wordt vastgesteld op het meerdere boven de € 752,33. 
 • De volgende servicekosten:
  • kosten voor schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten;
  • kosten energie voor gemeenschappelijke ruimten;
  • kosten voor de huismeester;
  • kosten voor dienst- en recreatieruimten.
 • De hypotheeklasten van een door u bewoonde koopwoning voor zover de hypotheeklasten meer zijn dan € 750,00 na aftrek van de teruggave hypotheekrente via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. De vergoeding wordt vastgesteld op het meerdere boven de € 750,00.
 • Maandelijkse bijdrage VVE.

Eén van bovenstaande, in combinatie met:

 • De maandelijkse premie van uw inboedel en/of opstalverzekering.
 • De aanslag gemeentelijke heffingen voor een bedrag van 7/10 deel van de totale aanslag en voor zover u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.
   

Draagkracht

Bij de TONK krijgt u een vergoeding voor noodzakelijke privékosten zoals huur of hypotheek. Als u een hoger inkomen heeft dan 150% van de bijstandsnorm zonder vakantiegeld, krijgt u een lagere vergoeding. Uw eigen bijdrage wordt dan 75% van het meerdere ten opzichte van 150% van de bijstandsnorm. Hieronder ziet u een indicatie van hoe hoog dat bedrag is. 

Woonsituatie * 150% van de bijstandsnorm *
Alleenstaand (ouder) € 1.530,00 per maand exclusief vakantiegeld
Gehuwd / samenwonend € 2.190,00 per maand exclusief vakantiegeld
Alleenstaande ouder (AOW-gerechtigd) € 1.704,26 per maand exclusief vakantiegeld
Gehuwd / samenwonend (AOW-gerechtigd) € 2.309,55 per maand exclusief vakantiegeld

* Deze bedragen geven alleen een indicatie, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. 

Rekenvoorbeeld: U bent een alleenstaande met een inkomen van € 1.630,00 zonder vakantiegeld per maand. Dan heeft u € 100,00 meer dan 150% van de bijstandsnorm (€ 1.630,00 - € 1.530,00). Van die € 100,00 moet u dan 75% per maand (=€ 75,00) gebruiken voor het betalen van uw bijzondere noodzakelijke kosten. Dit noemen wij draagkracht. Deze eigen bijdrage verrekenen wij met de som van de totale kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Als de resterende kosten hoger zijn dan € 750,00 per maand, dan wordt de vergoeding gemaximeerd op € 750,00 per maand. 

Inkomen partner

Heeft u een partner? Dan telt voor TONK ook het inkomen van uw partner mee. Het gaat om het inkomen van uzelf en uw partner uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf.

U bent partners als u:

1. getrouwd of geregistreerd partners bent; of
2. ongehuwd op hetzelfde adres woont en u:

 • samen een huishouden heeft;
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • samen een kind heeft;
 • het kind van uw partner heeft erkend, of uw partner uw kind heeft erkend;
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Geen vermogenstoets

Wij kijken bij de aanvraag niet naar uw vermogen.

Bewijsstukken

Wilt u een aanvraag voor de TONK-tegemoetkoming indienen? Dan heeft u de volgende bewijsstukken nodig voor een aanvraag:

Algemeen:

 • Kopie legitimatiebewijs van uzelf (en die van uw eventuele partner). 
 • Kopie bankafschrift met duidelijk leesbaar de naam en het rekeningnummer.
 • Kopie van de aanslag van de gemeentelijke belastingen over 2021. Deze heeft u eind februari 2021 ontvangen van de Belastingsamenwerking West-Brabant. 

Inkomsten van u en uw eventuele partner:

 • Loonstrook of loonstroken van de eerste maand van aanvraag. 
 • Uitkeringsspecificatie van de eerste maand van aanvraag (niet van een uitkering bij het Werkplein Hart van West-Brabant).
 • Bewijsstuk ontvangst kinder- en partneralimentatie.
 • Echtscheidingsconvenant.
 • Specificatie van uw pensioen.
 • Beschikking studiefinanciering.
 • Voorlopige aanslag belastingdienst 2021.
 • Bewijsstukken uit inkomsten onderhuur.
 • Bij inkomsten uit eigen onderneming de meest recente kolommenbalans.

Als u in een huurwoning woont:

 • Huurcontract.
 • Bankafschrift met de meeste recente huurbetaling.
 • Premieoverzicht van uw inboedelverzekering.

Als u in een koopwoning woont:

 • Bewijsstuk waaruit de hoogte van uw maandbedrag aan aflossing en rente blijkt. Bijvoorbeeld een bankafschrift met de meest recente betaling.
 • Kopie van de voorlopige aanslag van de belastingdienst waaruit de teruggave van de hypotheekrente blijkt.
 • Premieoverzicht van uw inboedel- en opstalverzekering.

Wij kunnen aanvullende gegevens bij u opvragen als dit nodig is. We nemen hiervoor contact met u op.

Aanvragen

Wees voorzichtig met tussenpersonen.
Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

Bent u gehuwd of samenwonend en bent u beiden ondernemer? Dien in dat geval één gezinsaanvraag voor de TONK-tegemoetkoming aan.

Aanvragen DigiD

 

Ontving u  al een tegemoetkoming via de de TONK-regeling en liep deze tot 30 juni 2021? Dan ontvangt u automatisch een nieuwe beschikking. Is uw tegemoetkoming eerder gestopt dan 30 juni 2021? Neem dan contact op met het Werkplein om te kijken of deze verlengd kan worden.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag?
Bel ons gerust. Wees voorzichtig met het gebruik van tussenpersonen. Helaas kunnen dit oplichters zijn. Mocht u hier vragen of twijfels over hebben, wij helpen u graag.